[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AK_PART\u0130_TEMAY\u00dcL_YOKLAMASI_(5).JPG","title":"AK PART\u0130 BURSA TE\u015eK\u0130LATLARI B\u00dcY\u00dcK\u015eEH\u0130R BELED\u0130YES\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TEMAY\u00dcLDE BULU\u015eTU","entry_date":"Ekim 31, 2017 - 2:36:00","haber_content":"

AK Parti Bursa te\u015fkilatlar\u0131 Bursa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015flerini sand\u0131\u011fa yans\u0131tt\u0131. Yeni b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediye ba\u015fkan\u0131n\u0131 belirlenmesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda temay\u00fcl yoklamas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.<\/p>

Merinos AKKM Ba\u015fkanl\u0131k Salonu\u2019nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen programa AK Parti Te\u015fkilatlardan Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mustafa Ata\u015f, Yerel Y\u00f6netimlerden Sorumlu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erol Kaya, Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Salih Koca, Milletvekili Zekeriya Birkan ve Osman Mesten\u2019de kat\u0131ld\u0131.<\/p>

Milletvekillerinin de g\u00f6r\u00fc\u015flerinin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 temay\u00fclde belediye ba\u015fkanlar\u0131, il y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Meclis \u00dcyeleri, il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131 ile il ve il\u00e7e kad\u0131n ve gen\u00e7lik kollar\u0131 ba\u015fkanlar\u0131 oy
kulland\u0131.<\/p>

Toplant\u0131da a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapan AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman, \u201cPartimizin kurulu\u015fundan bu yana di\u011fer siyasi partilere de \u00f6rnek olacak \u015fekilde i\u015fleyen isti\u015fare k\u00fclt\u00fcr\u00fcm\u00fcz ve mekanizmam\u0131z\u0131n bir \u00f6rne\u011fini daha hep birlikte sergiliyoruz. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyemizde ya\u015fanan istifa s\u00fcrecinin ard\u0131ndan Bursam\u0131zda, yerel y\u00f6netimimiz ve merkezi h\u00fck\u00fcmetimizce kazand\u0131r\u0131lan hizmetlerin ve kazan\u0131mlar\u0131n devam\u0131n\u0131 getirip, daha da ilerilere ta\u015f\u0131yacak olan en do\u011fru ismin belirlenmesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z s\u00fcr\u00fcyor. Bu manada siz de\u011ferli te\u015fkilat mensuplar\u0131m\u0131z\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fleri en do\u011fru ismin belirlenmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nemli\u201d dedi.<\/p>

T\u00dcRK\u0130YE\u2019N\u0130N GELECE\u011e\u0130NE G\u0130DEN YOLDA BURSA \u00c7OK \u00d6NEML\u0130\u2026<\/p>

Ba\u015fkan Salman, T\u00fcrkiye\u2019yi gelece\u011fe ta\u015f\u0131yacak olan, AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u00fclkenin \u00f6n\u00fcne koydu\u011fu b\u00fcy\u00fck hedeflere do\u011fru giden yolda Bursa\u2019n\u0131n \u00f6neminin a\u015fikar oldu\u011funu belirterek, \u201cKadim medeniyet tarihi, kozmopolit n\u00fcfusu, zengin k\u00fclt\u00fcr\u00fc, t\u00fcm ekonomik potansiyelleri b\u00fcnyesinde bar\u0131nd\u0131ran yap\u0131s\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fkan, \u00fcretken insanlar\u0131 ile Bursa,
T\u00fcrkiye\u2019nin ve d\u00fcnyan\u0131n en \u00f6nemli \u015fehirlerinden biri . Ve bu zenginli\u011fe sahip \u00e7\u0131karak, gelece\u011fe en g\u00fczel \u015fekilde ta\u015f\u0131mak hepimizin g\u00f6revi. Kurulu\u015fundan bu yana partimize olan g\u00fcvenini her se\u00e7imde sand\u0131klara yans\u0131tan Bursa Halk\u0131\u2019na en do\u011fru hizmetleri verebilmek ad\u0131na her kademeden te\u015fkilat mensubumuzla \u015fehrimizin her noktas\u0131nda, her kesimden insan\u0131m\u0131za ula\u015f\u0131p, onlar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fleri, talepleri do\u011frultusunda ad\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 at\u0131yoruz. AK Parti\u2019nin kurulu\u015fundan bu yana ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131n temelini olu\u015fturan \u2018Halk i\u00e7in, halkla birlikte \u00e7al\u0131\u015fmak\u2019 d\u00fcsturunu esas alarak sorunlar\u0131 yerinde ve muhataplar\u0131 ile birlikte \u00e7\u00f6z\u00fcyor, ortak akl\u0131n g\u00fcc\u00fcne inan\u0131yoruz\u201d dedi.<\/p>

HAK YOLUNDA HALKA H\u0130ZMET \u0130\u00c7\u0130N \u00c7ALI\u015eIYORUZ\u2026<\/p>

Ba\u015fkan Salman, s\u00f6zlerini \u015fu \u015fekilde tamamlad\u0131:<\/p>

<\/p>

\u201c\u015eimdi de b\u00fcy\u00fck hedeflerimize giden yolda \u00f6nemli bir viraj niteli\u011finde olan 2019 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesinde \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fim s\u00fcreci ya\u015f\u0131yoruz. \u00dclke kamuoyunun ve d\u00fcnyan\u0131n izledi\u011fi ve bildi\u011fi bu \u00f6nemli s\u00fcreci her zaman oldu\u011fu gibi birlik, beraberlik, davam\u0131za ve \u00fclkemizin gelece\u011fine olan inanc\u0131m\u0131z ve sadakatimiz sayesinde \u00f6rnek te\u015fkil edecek bir \u015fekilde ge\u00e7iriyoruz. Bizler en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcnden k\u00fc\u00e7\u00fc\u011f\u00fcne kadar her kademeden dava arkada\u015f\u0131m\u0131zla birlikte \u00f6nce Allah\u2019\u0131n sonra da halk\u0131n\u0131n r\u0131zas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fan, bu de\u011ferler \u00f6n\u00fcnde makam, mevki sevdas\u0131n\u0131 hi\u00e7e sayan bir anlay\u0131\u015fla siyaset yapan bir yap\u0131n\u0131n \u00fcyeleriyiz. Dolay\u0131s\u0131yla isimlerden \u00f6te hizmet anlay\u0131\u015f\u0131m\u0131z ve davam\u0131z hepimizin \u00f6nceli\u011fidir. Son g\u00fcnlerde ya\u015fanan ve hi\u00e7bir tart\u0131\u015fmaya mahal vermeden en g\u00fczel \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirilen istifalar s\u00fcreci bu ger\u00e7e\u011fin a\u00e7\u0131k g\u00f6stergesidir. \u0130lk olarak iktidara geldi\u011fimiz 2 Kas\u0131m 2002 tarihinden bu yana te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n her kademesinden dava arkada\u015flar\u0131m\u0131z \u2018Hak yolunda halka hizmet\u2019 anlay\u0131\u015f\u0131yla Liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n izinde \u00f6nemli i\u015fler yapt\u0131. Merkeze halk\u0131 koyarak y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fmalar, \u00fclkemizi gelece\u011fe sa\u011flam ad\u0131mlarla ta\u015f\u0131d\u0131 ve ta\u015f\u0131maya da devam ediyor. Bu manada
iktidara geli\u015fimizin 15. Y\u0131l\u0131nda bug\u00fcne kadar davam\u0131za hizmet vermi\u015f t\u00fcm dava arkada\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyor, bu s\u00fcre zarf\u0131nda Hakk\u2019\u0131n rahmetine kavu\u015fanlara ise Allah\u2019tan rahmet diliyorum. Hep birlikte dava a\u015fk\u0131yla, hizmetlerle y\u00fckl\u00fc nice 15 y\u0131llara diyorum.\u201d<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Bursa te\u015fkilatlar\u0131nda b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yeni ismin belirlenmesi amac\u0131yla \u00e7al\u0131\u015fmalar devam ediyor. ","prev_link":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/ak-kadinlar-cumhuriyet-coskusunu-cocuklarla-paylasti\/34235","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-il-genclik-kollarinda-yeni-yonetim-belirlendi\/34211\/16","haber_url":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-il-genclik-kollarinda-yeni-yonetim-belirlendi\/34211"}]