[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/alinur_akta\u015f.JPG","title":"AK PART\u0130\u2019N\u0130N BURSA\u2019DA BA\u015eKAN ADAYI AKTA\u015e","entry_date":"Kas\u0131m 07, 2017 - 2:09:00","haber_content":"

AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erol Kaya, bug\u00fcn belediye ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7iminin yap\u0131laca\u011f\u0131 B\u00fcy\u00fck\u015fehir Meclisi \u00f6ncesinde, adaylar\u0131n\u0131 \u0130neg\u00f6l Belediye Ba\u015fkan\u0131 Alinur Akta\u015f olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. Parti binas\u0131ndaki toplant\u0131da konu\u015fan \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Salman, \u201c\u0130sti\u015fare k\u00fclt\u00fcr\u00fcne a\u00e7\u0131k, demokratik y\u00f6ntemlerle \u00e7al\u0131\u015fan bir grubuz. Bayrak de\u011fi\u015fiminin de te\u015fkilat mensuplar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcncelerini alarak, bug\u00fcn grubumuzla isti\u015fare ederek ilan etmek i\u00e7in bulu\u015ftuk. Temay\u00fcl sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re \u00fc\u00e7 belediye ba\u015fkan\u0131 arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131 genel merkeze Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131zla m\u00fclakat i\u00e7in g\u00f6t\u00fcrd\u00fck. Genel ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n karar\u0131yla bug\u00fcn grup toplant\u0131m\u0131z\u0131 yap\u0131yoruz\u201d dedi.<\/p>

Yerel Y\u00f6netimlerden Sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erol Kaya ise, \u201cBug\u00fcn Hakkari \u015eemdinli’de \u015fehit olan 8 \u015fehidimizi rahmetle an\u0131yoruz. Rabbim b\u00fct\u00fcn \u015fehitlerimizi rahmetle muamele eylesin. Tarih, k\u00fclt\u00fcr \u015fehri, ekonominin motor \u015fehri. Bug\u00fcn hem \u00fcz\u00fcld\u00fck hem \u00e7ok sevin\u00e7liyiz. AK Parti’nin \u00f6nc\u00fc \u015fehirlerinden birisi Bursa. Bu \u015fehre bug\u00fcne kadar kim bir \u00e7ivi \u00e7akt\u0131ysa Allah raz\u0131 olsun. Ba\u015fta Recep Altepe olmak \u00fczere b\u00fct\u00fcn hizmet arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 hay\u0131r ve minnetle anmak istiyorum. Bas\u0131nda bu s\u00fcre\u00e7 tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131. AK Parti reformcu bir parti, ilkleri ger\u00e7ekle\u015ftiren ezber bozan bir parti. Temel hak ve h\u00fcrriyetlerle ilgili hi\u00e7birimizin hayal edemeyece\u011fi \u015feyleri ger\u00e7ekle\u015ftirdik. D\u00fcne kadar \u00fcniversitelere k\u0131zlar\u0131m\u0131z ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fcyle gidebilir mi d\u00fc\u015f\u00fcncesinden bug\u00fcn parlamentodan kamu kurumlar\u0131na kadar ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc meselesini \u00e7\u00f6zen bir partiyiz. \u00c7al\u0131\u015fma hayat\u0131yla ilgili hayal edilmeyenleri ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Gen\u00e7lerin se\u00e7me se\u00e7ilme ya\u015f\u0131n\u0131 18’e indirdik. T\u00fcrkiye’nin icraatlar\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda AK Parti ile hayal edilmeyenler ger\u00e7ekle\u015ftirildi. AK Parti iktidara geldi\u011finde ‘ineklerin otlad\u0131\u011f\u0131, sineklerin u\u00e7u\u015ftu\u011fu’ diye s\u00f6ylenen Sabiha G\u00f6k\u00e7en’den bir y\u0131lda 41 bin ki\u015fi u\u00e7uyordu. Ge\u00e7en y\u0131l 30 milyonu buldu. B\u00f6yle bir partiyiz, 6 bin kilometre duble yoldan 24 bin kilometre duble yola ula\u015ft\u0131k. Hava yollar\u0131, h\u0131zl\u0131 trenleri, Ankara, Bursa, \u0130zmir, \u0130stanbul’u bir araya getiren h\u00fck\u00fcmetimiz var. Muhte\u015fem \u015feyler. T\u00fcrkiye 3 kat b\u00fcy\u00fcrken, e\u011fitim, sa\u011fl\u0131kta inan\u0131lmazlar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik. \u015eimdi daha b\u00fcy\u00fck hayallerimiz var. Kanal \u0130stanbul gibi hayal edilmeyenleri ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. Bu s\u00fcre\u00e7 bizim hakim partilerin ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi anlay\u0131\u015f\u0131 ortaya koymaktad\u0131r. AK Parti de\u011fi\u015fim ve geli\u015fimi \u00f6nceleyen, b\u00fcy\u00fcmeyi sa\u011flayan motor bir g\u00fc\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in iktidarda. Biz halk\u0131n de\u011fi\u015fim ve reform taleplerine s\u00fcrekli ses veren, dikkate alan partiyiz. Belediyelerde yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z de\u011fi\u015fim tamamen buna ait. Belediye ba\u015fkan\u0131n\u0131 sosyal medya ve baz\u0131 yay\u0131n organlar\u0131nda \u00e7eki\u015ftiren arkada\u015flar var. Bunu l\u00fctfen yapmayal\u0131m. Bu bir talepti. Belediye ba\u015fkanlar\u0131 ile ilgili talebi ger\u00e7ekle\u015ftirirken, belediye ile ilgili reformlar\u0131 2004 y\u0131l\u0131ndan beri ger\u00e7ekle\u015ftirdik\u201d dedi.<\/p>

Belediye sistemini k\u00f6kten de\u011fi\u015ftirecek ad\u0131m\u0131 atacaklar\u0131n\u0131 anlatan Kaya, \u201cGeli\u015fim ve de\u011fi\u015fim en b\u00fcy\u00fck gayretimiz ve hedefimiz. Belediyelerdeki geli\u015fim ve de\u011fi\u015fimi dikkate ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda, belediye ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131klar\u0131 \u015fehrin talebini dikkate almas\u0131 \u00f6nemli. AK Parti\u2019nin her belediyesi, mali, yat\u0131r\u0131m, personel harcamalar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan s\u00fcrekli takip edilmektedir. Kamuoyundaki reytingleri, halk\u0131n beklentileri, belediye te\u015fkilatlar\u0131 takip edilmektedir. Se\u00e7imle geldiler, se\u00e7imle gitsinler ele\u015ftirisi var. Anayasada var. \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131‘n\u0131n denetimi var. Mali a\u00e7\u0131dan Say\u0131\u015ftay denetimi var. Meclis a\u00e7\u0131s\u0131ndan kendi denetim yap\u0131lmaktad\u0131r. 4 parametreden yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda biz belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zdan \u015fehrin hukukunu korumalar\u0131n\u0131, kurumun hukukunu korumalar\u0131n\u0131, partinin hukukunu korumalar\u0131n\u0131 istiyoruz. AK Parti dedikodular\u0131n partisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi. \u0130ftiralara, sosyal medya k\u00f6\u015felerinden kalem sallayanlara, ahkam kesenlere f\u0131rsat vermeyece\u011fimizi ifade etmek istiyorum. Aslolan millete sevdam\u0131z, bunun i\u00e7in kim gayret g\u00f6steriyorsa onunla birlikteyiz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p> <\/o:p>

\u201cAday\u0131m\u0131z Akta\u015f\u201d<\/p>

Recep Altepe’den bo\u015falan B\u00fcy\u00fck\u015fehir Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili te\u015fkilatla isti\u015fare ettiklerini a\u00e7\u0131klayan Kaya, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:<\/p>

\u201c3 arkada\u015f\u0131m\u0131z temay\u00fclde ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Partimizin \u00fcst kurullar\u0131na sunduk. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z ve genel ba\u015fkan\u0131m\u0131za arz ettik. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n tensipleriyle \u0130neg\u00f6l Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Alinur Akta\u015f\u2019\u0131n B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131‘na adayl\u0131\u011f\u0131 uygun g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Kendisine Ak Parti grubu ad\u0131na hay\u0131rl\u0131 olsun diyorum. Devralaca\u011f\u0131 g\u00f6revi en iyi \u015fekilde s\u00fcrd\u00fcrece\u011fine inan\u0131yorum. AK Parti\u2019de s\u00fcre\u00e7 bayrak yar\u0131\u015f\u0131 gibidir. T\u0131pk\u0131 olimpiyatlarda oldu\u011fu gibi bayra\u011f\u0131 al\u0131r, bir sonrakine devreder. AK Parti\u2019de bayra\u011f\u0131 al\u0131p bir sonrakine devam eden onunla ko\u015fmaya devam ediyor. 11 milyon AK Parti ailesi ko\u015fmaya devam ediyoruz. G\u00fcc\u00fcm\u00fcz\u00fc bundan al\u0131yoruz.\u201d<\/p>

<\/p> <\/o:p>

\u201cHer saniyemizi dolu dolu ge\u00e7irece\u011fiz\u201d<\/p>

<\/p>

Alinur Akta\u015f ise, yeni bir s\u00fcreci \u00fclke olarak hep birlikte ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cBu s\u00fcreci halka hizmet yar\u0131\u015f\u0131nda bayrak de\u011fi\u015fimi olarak g\u00f6r\u00fcyoruz. Bursal\u0131 hem\u015fehrilerimizin g\u00f6n\u00fcllerine talibiz. Bu kadim \u015fehre hizmet etmi\u015f ilk Bursa Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Sadrettin Efendi’den ba\u015flayarak, b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcm, hocam, rahmetli Hikmet \u015eahin, son belediye ba\u015fkan\u0131 a\u011fabeyim, b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcm Recep Altepe’yi, ta\u015f \u00fcst\u00fcne ta\u015f koyduklar\u0131 i\u00e7in \u015f\u00fckranla, minnetle an\u0131yorum. Bursa bir sevdad\u0131r, Bursa bir a\u015fkt\u0131r. Bursa evliyalar, padi\u015fahlar \u015fehridir. Bursa b\u00fcy\u00fck kurulu\u015fa \u015fahitlik etmi\u015f, cihan imparatorlu\u011funun ilk ba\u015fkentidir. Halka hizmetkar olmak d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka bir d\u00fc\u015f\u00fcncemiz yok. G\u00fcc\u00fcm\u00fcz\u00fc halktan ald\u0131k. Bu i\u015fin neferleri olarak bizlerin d\u00fcsturudur. 17 il\u00e7emiz var. Her kar\u0131\u015f\u0131na \u00f6nem ve de\u011fer
verece\u011fimizi, ba\u015fkan arkada\u015flar\u0131m\u0131zla planlayaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ifade etmek istiyorum. 25 y\u0131ll\u0131k e\u015fime, \u00e7ocuklar\u0131ma te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Annem ne olursun oku, bu memlekete hay\u0131rl\u0131 evlat ol derdi. 47 y\u0131l kulaklar\u0131m\u0131 \u00e7\u0131nlatt\u0131. Rabbim hem annemi, hem de t\u00fcm rahmet-i Rahman\u2019a kavu\u015fmu\u015f annelerimizin mekan\u0131n\u0131 cennet eylesin. Yar\u0131n in\u015fallah sabah namaz\u0131nda Emirsultan\u2019dan ba\u015flayarak her saniyemizi, dakikam\u0131z\u0131 dolu dolu ge\u00e7irece\u011fimizi ifade ediyorum\u201d dedi.<\/p>","haber_excerpt":"Recep Altepe'nin istifas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan AK Parti'nin Bursa B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Alinur Akta\u015f oldu. ","prev_link":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/bursanin-yeni-baskani-alinur-aktas\/34355","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/baskan-salman-15-yildir-yonetimin-merkezinde-millet-var\/34352\/16","haber_url":"http://www.akpartibursa.org.tr\/tr\/haber\/baskan-salman-15-yildir-yonetimin-merkezinde-millet-var\/34352"}]